ČASOVI

 

Na Dramagogiji Vas očekuju primeri časova sa elementima dramske pedagogije koje su sastavile naše mreže pedagoga. Ove primere možete slobodno preuzeti i koristiti.

 

 

ŠTA KAŽU PRAVILA

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo i dužnost da svake školske godine učestvuje u ostvarivanju različitih oblika stručnog usavršavanja u ustanovi, i to da:

 1. Prikaže: pojedini oblik stručnog  usavršavanja koji je pohađao, a koji je u vezi sa poslovima nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; primenu naučenog sa stručnog usavršavanja; rezultate praćenja razvoja deteta i učenika; stručnu knjigu, priručnik, stručni članak, didaktički materijal; rezultate obavljenog istraživanja, studijsko putovanje, stručnu posetu i slično;
 2. održi ugledni čas nastave, odnosno aktivnost i vodi radionicu;
 3. prisustvuje aktivnostima iz tač. 1) i 2) ovog člana i učestvuje u njihovoj analizi.

ČLAN 26. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013)

 

Koja je razlika između uglednih i oglednih časova?

Održavanje uglednog/oglednog časa je povezano sa horizontalnim usavršavanjem u ustanovi.

Ugledni nastavni čas je nastavni rad koji pre svega izvode nastavnici u sklopu programa stručnog usavršavanja nastavnika, a posebno početnika – stažista, radi praktične demonstracije izvođenja nastave, što treba da posluži kao uzor, ugled i model za rad.

Ogledni nastavni čas je posebno pripremljeno predavanje za nastavničke kandidate ili nastavnike početnike koje drže najbolji i najiskusniji nastavnici. Cilj oglednog časa je da se prikaže najcelishodnija organizacija rada na času, mogućnosti primene različitih oblika, metoda i postupaka korišćenja savremenih nastavnih sredstava i dr.

Ovi časovi se mogu organizovati na nivou predmetne i razredne nastave, kao i u okviru jedne struke. Međutim, preporučuje se da se takvi časovi izvode na temu koja bi mogla biti interesantna za sve nastavnike ili većinu njih. To su:

 1. interaktivne metode u učionici,
 2. formativno ocenjivanje,
 3. individualna podrška učenicima,
 4. korišćenje ICT u nastavi i sl.

 

Kako se pripremiti za ugledni/ogledni čas?

Ugledni ili ogledni časovi moraju da zadovolje određenu procedura i formu, a koja je vezana za Pravilnik.

Na početku školske godine pre usvajanja Godišnjeg plana rada škole kroz Stručna veća pravi se plan ličnog profesionalnog razvoja (portfolio) svakog člana veća kroz koji se planira okvirno vreme izvođenja uglednog časa u toku te školske godine.

Priprema za ogledni/ugledni čas obavezno mora da sadrži sledeće elemente:

 1. Motivacija - Zašto baš ta nastavna jedinica?
 2. Inovacije - Koje su inovacije upotrebljene?
 3. Funkcionalni zadaci - Oni koji se odnose na inovacije i IOP
 4. Aktivnosti - Šta nastavnik radi, a šta bi trebalo učenik da radi u toku časa?
 5. Ishodi - Očekivanja, koja bi trebalo da su proverljiva i merljiva.

Ugledni/ogledni čas je potrebno najaviti pet do deset dana pre samog izvođenja. Potrebno je obavestiti pedagoško-psihološku službu i direktora škole u kojoj se čas izvodi.

Ukoliko je čas zamišljen kao korelacija između dva predmeta, samo jedan nastavnik je realizator, a drugi je asistent.

Času mogu prisustvovati svi zainteresovani. Što je više ljudi, to je evaluacija bolja i tačnija.

 

Obavezna dokumentacija

Za potrebe prezentovanja rezultata uglednog/oglednog časa potrebno je pripremiti sledeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Evaluacioni listići za nastavnike i učenike;
 2. Fotografije ili snimak održanog časa, u zavisnosti od mogućnosti;
 3. Zapisnik sa sastanka Stručnog veća, gde su se analizirali, uz diskusiju, evaluacioni listići.

Prikupljenu dokumentaciju predati direktoru škole ili pedagoško-psihološkoj službi.

 

Časovi na Dramagogiji

 

PODELITE SVOJ ČAS

Pomozite dramagogiji da raste, podelite svoj ugledni ili ogledni čas tako što ćete popuniti ovaj formular i poslati ga aministratoru na dramagogija@gmail.com! Vaši prilozi naći će se u sekciji časovi i na taj način biti dostupni svim posetiocima dramagogije.

 PODELITE RADIONICU

Ukoliko nemate gotovu pripremu za čas, ali sa uspehom realizujete delove nastave koristeći dramske radionice, možete ih poslati administratoru na dramagogija@gmail.com! Pojedinačne radionice naći će se u sekciji radionice i na taj način biti dostupni svim posetiocima dramagogije.

 

Proširimo dobru praksu! Osnažimo jedni druge!

Profili

.............................................

ŠALJEMO NA VAŠ E-MAIL
NAJNOVIJE VESTI!

ČAS