PET RAZLOGA ZA PRIMENU DRAMSKIH TEHNIKA U VAŠOJ UČIONICI

ili

REFORMSKE PERSPEKTIVE I DRAMSKE TEHNIKE

 

Jedina stalna stvar na svetu je promena.

Svrha ovog teksta jeste da današnjem nastavniku olakša snalaženje u traganju za putevima sopstvene promene.

 

Reč-dve o izazovima za nastavnike

Savremeni nastavnik traga za načinima kako da izađe iz lavirinta sve većih zahteva koji se pred njega postavljaju i potrebe da kvalitetno, odgovorno i profesionalno obavi svoj posao u kontekstu brzih promena. Suočen sa situacijama u kojima treba istovremeno da podučava decu-učenike, sam da uči i da učestvuje u radu timova i razvoju škole kao zajednice koja uči – nastavnik može nalaziti različite načine da unapređuje sopstvene kompetencije. Puteva je bezbroj. Svako može biti započet preispitivanjem sopstvene prakse.

Kada sam prvi put zatvorio vrata učionice, mislio sam da su svi oni (učenici) ovde samo da bi čuli ono što ja znam. Danas ne mislim tako. Siguran sam da je važno da moja učionica bude pozornica na kojoj će se smenjivati njihove inicijative, vrednosti, osećanja… kreacije. Pozornica je njihova… – izvod je iz profesionalne filozofije jednog nastavnika, koja na pravi način odražava samorefleksivnog praktičara koji analizira, procenjuje, menja i usavršava.

Jedan od mogućih izlaza iz lavirinta različitih i visokih očekivanja od nastavnika može biti uvođenje dramskih tehnika i strategija u učionicu.

Zašto dramske tehnike?

Evo nekih tačaka u kojima se sreću i prelamaju savremeni reformski zahtevi i dramske tehnike.

Savremeni pristup nastavi i učenju koji počiva na novim zakonskim rešenjima, Strategiji obrazovanja Republike Srbije 2020 i projektu Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju Razvionica, podrazumeva:

  • - Kvalitetno, uravnoteženo, savremeno zasnovano obrazovanje i vaspitanje;
  • Prilagođeno uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama učenika;
  • Usmereno na dete-učenika kroz raznovrsne oblike nastave;
  • Učenje i ocenjivanje izlaze u susret različitim potrebama učenika, razvija se motivacija za učenje i podiže kvalitet postignuća;
  • U demokratski uređenoj i socijalno odgovornoj ustanovi otvorenoj prema pedagoškim i organizacionim inovacijama.

Neki od reformskih ciljeva su: povećan obrazovni nivo stanovništva, razvoj odgovornih i kompetentnih pojedinaca spremnih na promene,  razvoj  pojedinaca koji doprinose razvoju države i ekonomije, odnosno društvu zasnovanom na znanju.

Učenje u centru – glavni je zadatak nastave i osnova za izradu programa koji za ishod ima razvoj građanskih i stručnih kompetencija.

Dramske strategije i tehnike mogu biti svakodnevni alati nastavnog osoblja. One pružaju mogućnost za razvoj istraživačkih veština, umeća preispitivanja, pružaju podršku pregovaranju, razumevanju i kreativnosti. Mogu unaprediti razvoj svakog deteta-učenika, doprineti razvoju moralnih vrednosti. Njihova primena u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti posebno doprinosi aktivnom uključivanju dece u njihov sopstveni proces učenja, dajući im priliku da ga doživljavaju, osmišljavaju, kreiraju...

 

Pet razloga za primenu dramskih tehnika u vašoj učionici

 • Uvođenje i primena dramskih tehnika u obrazovno-vaspitnoj praksi doprinosi:
 • 1. Povećanju kvaliteta i obuhvata obrazovanja i vaspitanja. Vaša učionica biće otvorenija za učenike sa najrazličitijim obrazovnim potrebama, a kvalitet ostvarenih standarda biće viši, jer kreativan metod rada neguje razvoj kulture učenja, holistički pristup znanju, omogućava razvoj učenika sa različitim stilovima učenja i onih kod kojih dominiraju drugačije vrste inteligencije: vizuelna-prostorna, muzička, telesno-kinestetička, intrapersonalna, interpersonalna…
 • 2. Razvoju kvaliteta rada ustanove (škole). Primenom dramskih tehnika unapredićete posredno svih sedam oblasti kvaliteta rada, a posebno i direktno oblasti: 2. Nastava i učenje (posebno: standarda 2.2. Nastavnik uči učenike različitim tehnikama učenja na času, 2.3. Nastavnik prilagođava rad na času obrzovno-vaspitnim potrebama učenika, 2.4. Učenici stiču znanja na času, 2.6. Nastavnik koristi postupke vrednovanja koji su u funkciji daljeg učenja, 2.7. Nastavnik stvara podsticajnu atmosferu za rad na času); 4. Podrška učenicima5. Etos7. Resursi – ljudski resursi: jačate socijalizacijsku ulogu škole, doprinosite povećanju pravednosti, jačanju inkluzivne kulture ustanove, razvoju kvaliteta međuljudskih odnosa, negovanju atmosfere u kolektivu koja je podsticajna za učenje…
 • 3. Razvoju vaših kompetencija (prema Standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja). Uz pomoć dramskih tehnika, razvijate opšte kompetencije za poštovanje univerzalnih ljudskih vrednosti, podržavate međusobno razumevanje, poštovanje i toleranciju, uvažavanje različitosti, saradnju i druženje i ličnim primerom delujete na formiranje sistema vrednosti. Razvijate i druge posebne kompetencije – naročito:  K2 – kompetencije za poučavanje i učenjeK3 – kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika; i K4 – kompetencije za komunikaciju i saradnju sa različitim partnerima: učenicima, roditeljima-starateljima, kolegama, lokalnom i širom zajednicom od značaja za obrazovno vaspitni rad
 • 4. Realizaciji i planiranju stručnog usavršavanja nastavnika u skladu sa prioritetnim oblastima. Primenom dramskih tehnika u radu, zavisno od tema i sadržaja, možete ostvarivati različite oblike stručnog usavršavanja u ustanovi i izvan nje, akcentujući neku od 10 Prioritetnih oblasti stručnog usavršavanja (prema Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika), a posebno oblasti: Razvoj inkluzivnog obrazovanjaBezbednost učenikaAntidiskriminacijaUčenje da se uči i motivacija.
 • 5. Ostvarivanju ciljeva strategije i ciljeva obrazovanja i vaspitanja. Primenom dramskih metoda koje uključuju i sveobuhvatno pokreću potencijale svakog učenika, u Vašoj učionici se ostvaruju ključni ciljevi obrazovanja i vaspitanja prema članu 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
 • Umesto kraja
 • Učenje je univerzalan proces koji se odvija svakodnevno između roditelja i dece, partnera u vezi, poslodavaca i zaposlenih, mentora i pripravnika… Poučavanje i učenje može biti frustrirajući posao, često se možemo suočiti sa padom motivacije, neobičnim gubitkom interesovanja i izostankom efekata, pa i neprijateljstvom onih koje nastojimo poučavati. Pa ipak… Sva deca osećaju ushićenje kad nešto zaista uče, a dosadu kad to ne čine. Svi se mi osećamo obeshrabreno kad nešto ne uspevamo da naučimo i kad smo neuspešni. Svi mi razvijamo samopoštovanje kad nešto postignemo.
 • Primena dramskih tehnika u poučavanju daje autentični smisao procesu učenja kao smislenoj, privlačnoj, radosnoj, korisnoj, životno vrednoj i celoživotnoj aktivnosti. Bitan je deo razvoja deteta i čoveka, nas samih. Kako ćemo poučavati učenike ako ne ostanemo otvoreni za sopstveno učenje… strategija i tehnika drame?

Jasmina Gejo i Tatjana Živanović,

Članice Centra za podsticaj psihološkog rasta i razvoja “HRAST”- Niš

Profili

.............................................

ŠALJEMO NA VAŠ E-MAIL
NAJNOVIJE VESTI!

ČAS